Linux - Directory - Structure


/bin: Binaries - This directory holds the essential user command binaries that all users can access.

/bin: İkili dosyalar - Bu dizin, tüm kullanıcıların erişebileceği temel kullanıcı komutu ikili dosyalarını tutar.


/sbin: System Binaries - Contains the essential binaries used by the system administrator for system maintenance and troubleshooting.

/sbin: Sistem İkilileri - Sistem yöneticisi tarafından sistem bakımı ve sorun giderme için kullanılan temel ikilileri içerir.


/etc: System Configuration - Houses the system configuration files, acting as the control panel on Linux.

/etc: Sistem Yapılandırması - Linux'ta kontrol paneli görevi gören sistem yapılandırma dosyalarını barındırır.


/dev: Device Files - Home to all device files, such as hard disks, USB, CD-ROM, etc.

/dev: Aygıt Dosyaları - Sabit diskler, USB, CD-ROM vb. gibi tüm aygıt dosyalarına ev sahipliği yapar.


/proc: Process Information - A virtual directory detailing system and process information.

/proc: İşlem Bilgileri - Sistem ve işlem bilgilerini detaylandıran sanal bir dizin.


/var: Variable Files - This is the variable data directory storing changing data like logs, mails, print spools, etc.

/var: Değişken Dosyalar - Günlükler, postalar, yazdırma makaraları vb. gibi değişen verileri depolayan değişken veri dizinidir.


/tmp: Temporary Files - This directory stores temporary files created by the system and users.

/tmp: Geçici Dosyalar - Bu dizin sistem ve kullanıcılar tarafından oluşturulan geçici dosyaları depolar.


/usr: User Binaries - Contains multi-user utilities, applications, and libraries.

/usr: Kullanıcı İkilileri - Çok kullanıcılı yardımcı programları, uygulamaları ve kütüphaneleri içerir.


/home: User Home Directories - Contains the home directories for users and other accounts.

/home: Kullanıcı Ev Dizinleri - Kullanıcılar ve diğer hesaplar için ev dizinlerini içerir.


/lib: System Libraries - Houses library files that are needed by the system and the users.

/lib: Sistem Kütüphaneleri - Sistem ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan kütüphane dosyalarını barındırır.


/opt: Optional Software - Stores optional or additional software from vendors.

/opt: İsteğe Bağlı Yazılım - Satıcılardan gelen isteğe bağlı veya ek yazılımları depolar.


/mnt: Mount Directory - Used for mounting other temporary file systems.

/mnt: Mount Directory - Diğer geçici dosya sistemlerini bağlamak için kullanılır.


/media: Removable Media - Acts as a temporary mount directory for removable devices.

/media: Çıkarılabilir Medya - Çıkarılabilir aygıtlar için geçici bir bağlama dizini görevi görür.


/srv: Service Data - This directory contains server-specific services related data.

/srv: Hizmet Verileri - Bu dizin sunucuya özgü hizmetlerle ilgili verileri içerir.


/boot: Boot Files - Contains boot loader related files.

/boot: Önyükleme Dosyaları - Önyükleme yükleyicisiyle ilgili dosyaları içerir.


/root: Root Home - This is the home directory for the root user.

/root: Root Home - Bu, root kullanıcısı için ev dizinidir.


/run: Application Information - A tmpfs file system that contains application information.

/run: Uygulama Bilgileri - Uygulama bilgilerini içeren bir tmpfs dosya sistemidir.


/usr/local: User Local - Contains user's programs that are installed from the source.

/usr/local: Kullanıcı Yerel - Kaynaktan yüklenen kullanıcı programlarını içerir.


/lib64: 64-bit Libraries - This is where the 64-bit library files are stored.

/lib64: 64-bit Kütüphaneler - 64-bit kütüphane dosyalarının depolandığı yerdir. 


 

Daha yeni Daha eski